آوا نما نور

درباره ما

شـرکت آوانمانــور از پیشـگامان صنعـت  اجرای انواع دکورهای LED در کشـور بـه شـمار مـیرود و بـا بیـش از شش سـال سـابقه در ایــن عرصــه افتخــار دارد کــه همــراه شــما در بهره منــدی از فنــاوری روز دنیاســت. ایــن شــرکت بــا در اختیـار گرفتـن برتریـن برندهـای دنیـا بـرای ارائـه بهتـر ایده هـا، تـلاش می کنـد کـه خدماتـی در خـور را بـه مشـتریانش کـه همانـا مدیـران محتـرم  برنامه هـا، کارگـزاران ارجمنـد روابـط عمومی هـا، صاحبـان برندهـا و همچنیــن مدیریــت گرامــی  هتل هــا و سـالن های  همایش هســتند ارایــه کنــد .

ایـن پیشـگامی همچنیـن مرهـون اعتمـاد مشـتریان طـی سـال ها نسـبت بـه آوانمانـور و همـکاران متخصــص بــه عنــوان ســرمایه انســانی همــراه در شــرکت اســت کــه فرصــت ارایــه پیشــتیبانی مناســب و خدمـت مطلوبتـر را فراهـم مـی آورد .

بی تردیــد بهره گیــری از نمایشــگرهای بــزرگ، انقلابــی در تبلیغــات و فرصتــی بدیــع در کســب و کار اســت، خرســندیم کــه آوانمانــور نیــز ســهمی در ایــن تحــول و شــکوفایی در کشــورمان دارد و توانســته اســت بــا بهره منـدی از دانـش تخصصـی همـکاران و همراهـی مشـتریانش پیشـرو در امـر مشـاوره، طراحـی، نصـب ،اجـاره و فـروش در  بهره منـدی صاحبـان صنعـت تبلیغـات، هنـر و خدمـات در کشـور باشـد و شـما را در معرفـی بهتـر بـه مخاطبانتـان یـاری رسـاند .

آوانمانور بــا  بهره گیــری از مدیریــت حرفـ ـه ای، تیــم کارشناســی و کادر فنــی خــود عــلاوه بــر امکانــات و تجهیــزات حرفــه ای، بیــش از 500 رویــداد را در حوزه هــای مختلــف همچــون برگــزاری  کنســرت ها، همایش هــا، افتتــاح پروژه هــا، معرفــی برندهــا و محصــولات و مراســم مذهبــی پشــتیبانی و اجــرا کــرده و رســانه ای موثــر در ارائــه فراگیــر ایــن خدمــات می باشــد.


نـگاه مـا انقلابـی در برگـزاری هـر چه بهتـر رویدادهاسـت تـا بتـوان از رهگـذر آن بـه ارائه های مناسب تر و پرشـکوه تر رسـید. مـا گمـان  میکنیـم معرفـی محصـولات، تبلیغـات و رونمایـی از برندهـا و همچنیـن انتشـار اید ه هـا در سـایه بهره گیــری از ایــن امکانــات و ظرفیت هــا میتوانــد چشم اندازی روشــن تر را بــه نمایــش بگــذارد .

انواع خدمات آوانمانور :

 1. نمایشگرهای غول پیکر
 2. نمایشگرهای تبلیغاتی نسل نو
 3. فضاسازی با نور
 4. صدا
 5. امکانات تراس، تاور و استیج
 6. ماشین مه ساز (بخار سرد)
 7. نمایشـگرهای داخلـی (Indoor)
 8. فضـای بـاز (Outdoor)
 9. ســیار (Mobile)
 10. پــرده ای (Curtain)
 11. قابــل انعطــاف (Flexible)
 12. پــرده ســتاره ای (Star Curtain)

 

ما چه کارهایی انجام میدهیم

title image

فروش و اجاره امکانات مورد نیاز برنامه ها و مراسم ها و نمایشگاه‌ها

تراس ، تاور و استیج 

ساخت و طراحی سن و استیج ، فراهم آوردن سازه ای برای نصب هرگونه تجهیزات نور و صدا و همچنین طراحی فضا در صحنه با استفاده از تراس و تاور در کمترین زمان و بیشترین استحکام امکان پذیر است.

دستگاه ها مه ساز و بخار

مه ساز دستگاهی است که با استفاده از یخ خشک تولید بخاری سرد میکند که همچون مهی غلیظ سطح استیج را فرا میگیرد و زیبایی و جلوه خاصی را به صحنه می بخشد.

نمایشگرهای داخل سالن

تجربـه خوشـایندی اسـت کـه مشـتریان بــا تلویزیون هــای بــزرگ و نمایشــگرهای داخلــی ، فضایــی پرشــکوه تر را تجربه می کنند کــه نفـوذ و تاثیـر آن بـر مخاطـب بیشـتر خواهـد بود.

نمایشگرهای قابل انعطاف

از این نمایشگرها می توان برای ساخت فضاهای بدیع و دکوراتیو بهره برد ،فرم پذیری این نمایشگر به نحوی است که شما میتوانید آن را با طرح های خلاقانه خود همراه سازید و نیاز خود را برآورده سازید.

نمایشگرهای فضای باز

به منظور ارائه تصویر از فضای بسته برای مخاطبانی که نمی توانند داخل سالن حضور یابند ، فضاسازی در سطح ساختمان ها به عنوان نمای کار و همچنین ساخت دکور می تواند از دیگر کاربرد های پرشمار باشد.

نمایشگرهای موبایل (سیار)

فرصتی برای برنامه سازان و مدیران اجرا فراهم می آورد که در هر مکان و در کمترین زمان بتوانند از نمایشگری بزرگ با 16 متر مربع بصورت پرتابل، آن را در ارتفاع مناسب و مورد نیاز به نمایش گذارند.

تلویزیون کف

اگر میخواهید کف محل اجرای برنامه یا مراسمتان با تصاویر دلخواهتان شکوه یابد ، و با رنگ و نور بر عظمت آن بیفزایید می توانید از نمایشگر کف استفاده کنید و تجربـه خوشـایندی برای مهمانان خود پدید آورید.

نمایشگر پرده ای

برای ایجاد فضای زیبا و خلاقانه ، وجود فضای خالی میان پیکسل های این نمایشگر ، آن را از فاصله دور تماشایی می کند. این نمایشگر ساختار خاصی دارد که در دکور سازی میتوان از آن بهره برد.

پرده ستاره ای

این پرده پارچه ای مملو از نقطه های درخشان یا ستاره های نورانی است ، استفاده از این پرده به عنوان زمینه ای که میتواند پوششی برای فضای پشت صحنه شما باشد به کار میروند.

تیم ما

title image

ms Rasheda

CHAIRMAN

ALEX CERMAK

PARTY LEADER

RASHED RANA

PARTY LAWYER

JENNY AARON

FOUNDER

اگر دوست دارید مراسم های باشکوه برگزار کنیدهمین امروز با ما تماس بگیرید!توانایی اجرایی شرکت:


۱-اجرای تصاویر همگون با فضای برنامه
۲-استفاده از جدیدترین میکسرهای تصویر
۳-قابلیت اجرای متون متحرک با پس زمینه های متفاوت
۴-امکان دریافت 1تا4 تصویر از دوربین و پخش آن در نمایشگر
۵-اماکن ایجاد افکت روی خروجی دوربین ها برای زیبایی بیشتر برنامه
۶-بانک کامل تصاویر و کلیپ های مذهبی، جشن ها، مراسمات دولتی و خصوصی
۷-امکان کامل پخش ۱۶ لایه تصویر همزمان و ایجاد افکت روی هر یک از لایه ها
۸-امکان خروجی صوت به کلیه میکسرهای صدا
۹-پخش تصاویر پاورپوینت بدون نیاز سخنران به سیستم مجزا روی تریبون (استفاده از تبلت)
۱۰-امکان ویرایش آرم همایش به همراه ایجاد جلوه های تصویری در زمان اجرای برنامه
۱۱-امکان دریافت و پخش شبکه های زنده تلویزیونی در صورت نیاز
۱۲-امکان اجرای تصاویر در حالت های متناوب نصب(چیدمان نا منظم)


‍‍‍فروش و اجاره نمایشگر های بزرگ شهری:


• تنها مجری نمایشگرهای کف در ایران
• تنها مجری نمایشگر سیار در ایران
• مجری نمایشگرهای بزرگ داخل سالن
• مجری نمایشگرهای بزرگ فضای باز
• مجری نمایشگر های پرده ای
• مجری پرده های نورانی تک رنگ و رنگی(پرده ستاره ای)