آوا نما نور

درباره ما

بی تردیــد بهره گیــری از نمایشــگرهای بــزرگ، انقلابــی در تبلیغــات و فرصتــی بدیــع در کســب و کار اســت ،خرســندیم کــه آوانمانــور نیــز ســهمی در ایــن تحــول و شــکوفایی در کشــورمان دارد و توانســته اســت بــا بهره منـدی از دانـش تخصصـی همـکاران و همراهـی مشـتریانش پیشـرو در امـر مشـاوره، طراحـی، نصـب ،اجـاره و فـروش نمایشـگرهای غول پیکـر در  بهره منـدی صاحبـان صنعـت تبلیغـات، هنـر و خدمـات در کشـور باشـد.
 ایـن پیشـگامی همچنیـن مرهـون اعتمـاد مشـتریان طـی سـال ها نسـبت بـه آوانمانـور و همـکاران متخصــص بــه عنــوان ســرمایه انســانی همــراه در شــرکت اســت کــه فرصــت ارایــه پیشــتیبانی مناســب و خدمـت مطلوبتـر را فراهـم مـی آورد .
شـرکت آوانمانــور از پیشـگامان ایـن صنعـت در کشـور بـه شـمار مـیرود و بـا بیـش از شش سـال سـابقه در ایــن عرصــه افتخــار دارد کــه همــراه شــما در بهره منــدی از فنــاوری روز دنیاســت. ایــن شــرکت بــا در اختیـار گرفتـن برتریـن برندهـای دنیـا بـرای ارائـه بهتـر ایده هـا، تـلاش می کنـد کـه خدماتـی در خـور را بـه مشـتریانش کـه همانـا مدیـران محتـرم  برنامه هـا، کارگـزاران ارجمنـد روابـط عمومی هـا، صاحبـان برندهـا و همچنیــن مدیریــت گرامــی  هتلهــا و سـالنهای  همایشهــا هســتند ارایــه کنــد .
ایـن شـرکت می توانـد بـا ارائـه خدمـات خـود در بخش هـای مختلـف از جملـه مشـاوره، طراحـی، فـروش ،گارانتـی، خدمـات، نصـب و اجـاره نمایشـگرهای تبلیغاتـی نسـل نـو، تلویزیون هـای داخلـی و فضـای بـاز ،نمایشــگر بــزرگ ســیار، فضاســازی بــا نــور، صــدا، همچنیــن ایجــاد فضــای بــا امکانــات تــراس، تــاور و اسـتیج، و مکمل هایـی ماننـد ماشـین مه سـاز )بخـار سـرد( شـما را در معرفـی بهتـر بـه مخاطبانتـان یـاری رسـاند.
آوانمانور توانسـته اسـت بـا تجهیز خـود بـه انـواع نمایشـگرهای داخلـی) Indoor(، فضـای بـاز) Outdoor(، ســیار) Mobile(، پــرده ای) Curtain(، قابــل انعطــاف) Flexible(، پــرده ســتاره ای) Star Curtain( و همچنیــن خدمــات مرتبــط بــا آن، تصویــری زیباتــر،  رنگینتــر و درخشـ ـانتر از شــما و  فعالیتهایتــان بــه نمایـش بگـذارد.
ایــن شــرکت بــا  بهرهگیــری از مدیریــت حرفـ ـه ای، تیــم کارشناســی و کادر فنــی خــود عــلاوه بــر امکانــات و تجهیــزات حرفــه ای، بیــش از 500 رویــداد را در حوزه هــای مختلــف همچــون برگــزاری  کنســرتها ، همایشهــا، افتتــاح پروژه هــا، معرفــی برندهــا و محصــولات و مراســم مذهبــی پشــتیبانی و اجــرا کــرده و رســانه ای موثــر در ارائــه فراگیــر ایــن خدمــات می باشــد .
نـگاه مـا انقلابـی در برگـزاری هـر چه بهتـر رویدادهاسـت تـا بتـوان از رهگـذر آن بـه ارایـ های مناسـ بتر و پرشـکو ه تر رسـید. مـا گمـان  میکنیـم معرفـی محصـولات، تبلیغـات و رونمایـی از برندهـا و همچنیـن انتشـار اید ه هـا در سـایه به رهگیــری از ایــن امکانــات و ظرفیتهــا میتوانــد چشــ م اندازی روشــنتر را بــه نمایــش بگــذارد .

ما چه کارهایی انجام میدهیم

title image

فروش و اجاره امکانات مورد نیاز برنامه ها و مراسم ها و نمایشگاه‌ها

تراس ، تاور و استیج 

ساخت و طراحی سن و استیج ، فراهم آوردن سازه ای برای نصب هرگونه تجهیزات نور و صدا و همچنین طراحی فضا در صحنه با استفاده از تراس و تاور در کمترین زمان و بیشترین استحکام امکان پذیر است.

دستگاه ها مه ساز و بخار

مه ساز دستگاهی است که با استفاده از یخ خشک تولید بخاری سرد میکند که همچون مهی غلیظ سطح استیج را فرا میگیرد و زیبایی و جلوه خاصی را به صحنه می بخشد.

نمایشگرهای داخل سالن

تجربـه خوشـایندی اسـت کـه مشـتریان بــا تلویزیون هــای بــزرگ و نمایشــگرهای داخلــی ، فضایــی پرشــکوه تر را تجربه می کنند کــه نفـوذ و تاثیـر آن بـر مخاطـب بیشـتر خواهـد بود.

نمایشگرهای قابل انعطاف

از این نمایشگرها می توان برای ساخت فضاهای بدیع و دکوراتیو بهره برد ،فرم پذیری این نمایشگر به نحوی است که شما میتوانید آن را با طرح های خلاقانه خود همراه سازید و نیاز خود را برآورده سازید.

نمایشگرهای فضای باز

به منظور ارائه تصویر از فضای بسته برای مخاطبانی که نمی توانند داخل سالن حضور یابند ، فضاسازی در سطح ساختمان ها به عنوان نمای کار و همچنین ساخت دکور می تواند از دیگر کاربرد های پرشمار باشد.

نمایشگرهای موبایل (سیار)

فرصتی برای برنامه سازان و مدیران اجرا فراهم می آورد که در هر مکان و در کمترین زمان بتوانند از نمایشگری بزرگ با 16 متر مربع بصورت پرتابل، آن را در ارتفاع مناسب و مورد نیاز به نمایش گذارند.

تلویزیون کف

اگر میخواهید کف محل اجرای برنامه یا مراسمتان با تصاویر دلخواهتان شکوه یابد ، و با رنگ و نور بر عظمت آن بیفزایید می توانید از نمایشگر کف استفاده کنید و تجربـه خوشـایندی برای مهمانان خود پدید آورید.

نمایشگر پرده ای

برای ایجاد فضای زیبا و خلاقانه ، وجود فضای خالی میان پیکسل های این نمایشگر ، آن را از فاصله دور تماشایی می کند. این نمایشگر ساختار خاصی دارد که در دکور سازی میتوان از آن بهره برد.

پرده ستاره ای

این پرده پارچه ای مملو از نقطه های درخشان یا ستاره های نورانی است ، استفاده از این پرده به عنوان زمینه ای که میتواند پوششی برای فضای پشت صحنه شما باشد به کار میروند.

اگر دوست دارید مراسم های باشکوه برگزار کنیدهمین امروز با ما تماس بگیرید!تیم ما

title image

ms Rasheda

CHAIRMAN

ALEX CERMAK

PARTY LEADER

RASHED RANA

PARTY LAWYER

JENNY AARON

FOUNDER

ms Rasheda

CHAIRMAN

ALEX CERMAK

PARTY LEADER

RASHED RANA

PARTY LAWYER

JENNY AARON

FOUNDER

ms Rasheda

CHAIRMAN

ALEX CERMAK

PARTY LEADER

RASHED RANA

PARTY LAWYER

JENNY AARON

FOUNDER

تعداد برنامه ها

851

تعداد مشتریان

91